Tuesday, August 29, 2017

Sambutan Hari Raya BASS

Pada 11hb Ogos 2017 yang lepas, warga BASS telah bersama-sama mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri di UNSW, Australia. Majlis juga diselajurkan dengan membaca doa kesyukuran sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah, yang ke 71 tahun.

Majlis dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Haji Zakaria Haji Ahmad, Pesuruhjaya Tinggi Brunei Darussalam ke Australia, dan isteri, sebagai tetamu kehormat majlis.

Tetamu Kehormat majlis menyampaikan sepatah-dua kata.

Turut sama menghadiri majlis, Pg. Muhd Noor Shah Pg. Muhammad, Pengarah Pengajian dan Pg. Ahmad Masudwardi Pg Haji Mohd Daud, Attachi Pendidikan, dan isteri.

Monday, August 28, 2017

Seniors' Farewell, Sungkai Bersama & Malam Takbir Raya

Just for the sake of updating, here I am writing this 😛.

On the 24th of June 2017, we had our last official event with the final year's Chemical and Petroleum Engineering students before they returned to Brunei. Wishing all of you the best in your life. Let the pictures below tell you the story as I am not a good story teller :p :-